Category Archives: Skole og utdanning

Kronikk: Hodet over vannet

«Hvordan føles det å være levende.
Jo takk du så lenge jeg holder,
hodet over vannet.»

Teksten til Morten Abel kan umulig være langt unna å beskrive hverdagen til mange rektorer og lærere i Kristiansands barne- og ungdomsskoler. Kuttkravene er skyhøye, og for mange umulige å gjennomføre uten at det spiser av kvaliteten. Det sliter på hele sektoren å leve årevis med kuttkrav i halshøyde og hodet så vidt i vannskorpa. Uten at det politiske flertallet i bystyret nå velger å øke budsjettene til oppvekstsektoren, kan det for mange bli vanskelig å holde hodet over vannet. De strekker seg langt i skolene våre, men det er slitsomt å svømme motstrøms over tid. Vår jobb som skoleeier er å sette rektorene i stand til å lede, lærerne i stand til å undervise og elevene i stand til å lære. Det gjør vi gjennom å sikre gode nok rammevilkår; både i form av økonomiske ressurser og tydelige politiske føringer.

Les videre

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Innlegg: Billigere SFO?

Kristiansand har en av landets dyreste SFO-priser, og SFO-undersøkelsen har flere ganger på rad vist at mens foreldrene i stor grad er fornøyde med kvaliteten, så er de misfornøyde med prisen. Det er det mulig å gjøre noe med, men det koster og det må prioriteres foran noe annet. Derfor er det viktig at vi også har et bevisst forhold til at vi kan velge på hvilken måte vi vil gjøre noe med det. I forrige møte i oppvekststyret i Kristiansand fremmet jeg flere forslag om å vurdere en endring av modellen for oppholdsbetaling i SFO.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Ta skolen på alvor

Lite er viktigere enn kvaliteten i den norske skolen, og en av samfunnets aller viktigste oppgaver er å gi barn utdannelse som setter dem i stand til å bli kunnskapsrike og selvstendige borgere. Den siste tiden har det vært stort fokus på skolen i Kristiansand. Det i seg selv er bra, men det er ikke bra når det skjer etter innfallsmetoden og med en særdeles blankpussa politisk mynt. Hittil i 2012 har vi dessverre hatt mye av det siste. Det er ikke å ta skolen på alvor.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Kronikk: Vis ansvar mot mobbing

(Denne kronikken stod på trykk i Fædrelandsvennen 22. mars 2012, og er signert hele Oppvekststyret i Kristiansand.)

”Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.” Dette er hovedmålet i regjeringens Manifest mot mobbing, som er signert av 324 kommuner, deriblant Kristiansand. Sammen med Opplæringslovens stadfestelse av elevers rett til et godt psykososialt miljø, danner det grunnlaget for våre felles forpliktelser til å sørge for at ingen elever utsettes for mobbing. Vi som folkevalgte politikere har det overordna ansvaret for å sette skolen i stand til å forhindre og håndtere mobbing og krenkende adferd. Det er et stort ansvar, og det er et alvorlig ansvar. Når kommunen nylig ble dømt i den mye omtalte mobbesaken, viser det at noen føler seg sviktet av systemet. Det i seg selv er alvorlig – både for den det gjelder og for vi som sitter med ansvaret for kommunens skoler. Vi ser at mye har endret seg de siste tiårene – forhåpentligvis til det bedre – men vi vet også at det fremdeles er elever som opplever mobbing i skolene i Kristiansand. Høyesterett har slått fast at kommunen har ansvaret. Det ansvaret må vi ta på alvor, vise stor ydmykhet overfor, og vi må jobbe ut fra det faktum at det dessverre ennå er avstand mellom ideal og virkelighet.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning, Sosialt ansvar og velferd

Kronikk: Hva vil vi med skolen i Kristiansand?

For en tid tilbake kom jeg i snakk med en eldre herre på toget. Han kom på i Drammen og fant vindusplassen – helt bakerst i vogna. Vi prata om mye, Asbjørn og jeg. Men for en gangs skyld så brukte jeg mer tid til å lytte enn til å snakke. Asbjørn er en pensjonert lærer – i sløyd og i mattematikk – og han fortalte meg historien om den ene eleven han aldri glemmer. En ung gutt som ikke passet inn i den skolehverdagen han var plassert i. Han var svak faglig, falt gjennom sosialt, og havnet ofte i trøbbel i friminuttene. Han fikk spesialundervisning på eget grupperom, ble stadig sendt på ganga, til rektors kontor eller hjem til foreldrene. Til slutt ble han flyttet til en annen skole. Det var i femte klasse. Gutten var elleve år, på skakkjørt vei ut i livet og ble behandlet som et problem – for alle andre enn ham selv: “Jeg angrer på måten denne gutten ble kastet vekk og flyttet rundt, kun for at andre skulle få det bedre og systemet skulle fungere. Ingen tenkte egentlig på hva dette gjorde med han og hans fremtid”. Asbjørns historie handler om hvor galt det kan gå når enkeltmenneskene må vike for systemet. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole og utdanning

Innlegg: Ikke glem oppvekstsektoren

De konservative partienes forslag om kutt i arrangør- og turnéstøtten, kutt i tilskuddene til skateparken og innføring av lokal kontantstøtte for 2-åringer, har bidratt til høy temperatur og debatt. Det er bra, for forslagene vitner mer om fortiden enn om Kristiansand i 2011. Men selv om dette er viktige saker, er det også andre deler av et kommunebudsjett som fortjener fokus.

Skolen er grunnleggende viktig for gode oppvekstvilkår. I Oppvekststyrets behandling av rådmannens forslag til budsjett for oppvekstsektoren, fremmet jeg følgende forslag: “Oppvekststyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen for arbeidet med tidlig innsats, det spesialpedagogiske tilbudet og de tilrettelagte tiltakene for barn med særlige behov i oppvekstsektoren. Oppvekststyret anmoder bystyret om å sørge for en omprioritering innenfor forslag til handlingsplan og budsjett 2012-2015 som muliggjør en økning i driftsrammen til oppvekstsektoren, tilgodesett nevnte formål.” Forslaget ble enstemmig vedtatt i Oppvekststyret. Venstre har fulgt opp vedtaket i sine endringsforslag til budsjett for de neste fire årene, gjennom å omprioritere midler til tidlig innsats og til det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene og skolene i Kristiansand. I tillegg har vi lagt inn midler til å rette opp i noen av kuttene i skolesektoren. Jeg er glad for å se at også Ap sitt forslag tar inn over seg det enstemmige vedtaket i Oppvekststyret, men må med skuffelse konstatere at verken Høyre, Frp eller KrF sine representanter i Oppvekststyret har vunnet frem i sine grupper. En årlig økning på 500 000,- til tidlig innsats er i beste falle en mager trøst, og det er trist å se at det politiske flertallets satsing på barn og unges oppvekstvilkår nærmest er fraværende.

I det samme Oppvekststyremøtet fremmet jeg også et forslag som Venstre igjen vil fremme i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i midten av desember. Kommunen er pålagt å utarbeide en årlig kvalitetsmelding for grunnskolen. Den har som formål å beskrive status og måloppnåelse for grunnskoleopplæringen i Kristiansand. Venstres forslag er at behandlingen av denne meldingen skjer ved at bystyret som kommunens øverste organ gjennomfører en årlig generaldebatt om innholdet i Kristiansandskolen, der status og utfordringer for skolesektoren i kommunen settes på dagsorden. Alle partiene som er representert i Oppvekststyret uttrykte støtte til Venstres forslag på møtet i november, og jeg forventer at de samme partiene også gjør det i bystyret 15. desember.

Eva Kvelland
Bystyremedlem for Venstre

(Leserinnlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen, 14.12.11)

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Jeg vil ha sektorpolitikere og sektordebatter

I går var jeg på mitt andre møte i oppvekststyret i Kristiansand. De dagene vi var samlet i forrige uke gikk klokelig med til nødvendig opplæring. Nå var det tid for å drive med oppvekstpolitikk. For det er vel det vi skal gjøre som oppvekstpolitikere? Før var alle sektorpolitikere. Nå er vi mer og mer generalister og partipolitikere som haler og drar i hver vår ende av kontroversielle saker på tvers av sektorene. Det i seg selv har en verdi, men Kristiansand som en av kommunene som fremdeles har sektorutvalg, har også en mulighet til å ha sektorpolitikere og drive med sektordebatter. Det vil jeg ha mer av. Mitt mål med oppvekstsektoren og oppvekststyret i Kristiansand er at vi som oppvekstpolitikere skal kjempe for sektoren – både innad, utad, i partiene og i bystyret. Vi må ta ansvar og være sektorpolitikere.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning