Kronikk: Vis ansvar mot mobbing

(Denne kronikken stod på trykk i Fædrelandsvennen 22. mars 2012, og er signert hele Oppvekststyret i Kristiansand.)

”Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.” Dette er hovedmålet i regjeringens Manifest mot mobbing, som er signert av 324 kommuner, deriblant Kristiansand. Sammen med Opplæringslovens stadfestelse av elevers rett til et godt psykososialt miljø, danner det grunnlaget for våre felles forpliktelser til å sørge for at ingen elever utsettes for mobbing. Vi som folkevalgte politikere har det overordna ansvaret for å sette skolen i stand til å forhindre og håndtere mobbing og krenkende adferd. Det er et stort ansvar, og det er et alvorlig ansvar. Når kommunen nylig ble dømt i den mye omtalte mobbesaken, viser det at noen føler seg sviktet av systemet. Det i seg selv er alvorlig – både for den det gjelder og for vi som sitter med ansvaret for kommunens skoler. Vi ser at mye har endret seg de siste tiårene – forhåpentligvis til det bedre – men vi vet også at det fremdeles er elever som opplever mobbing i skolene i Kristiansand. Høyesterett har slått fast at kommunen har ansvaret. Det ansvaret må vi ta på alvor, vise stor ydmykhet overfor, og vi må jobbe ut fra det faktum at det dessverre ennå er avstand mellom ideal og virkelighet.

Elevene i Kristiansand kommune har et godt skolemiljø i tråd med gjeldende lovverk, som bidrar til at elevene har et best mulig utgangspunkt for å utnytte sine muligheter for læring.” Dette er Kristiansand kommunes mål for elevenes skolemiljø. Vi opplever en administrasjon som tar det på alvor, og vi opplever skoler og lærere som tar det på alvor og jobber kontinuerlig og målrettet med både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet til elevene. Og vi håper at også vi som ansvarlige politikere gjør det vi kan for å sette skolene og lærerne i stand til å håndtere et så viktig – og dessverre også vanskelig – arbeid. Foreldre og foresatte har og skal ha både ansvar, plikter og rettigheter i forhold til barns trivsel i norsk skole. Ansvar for å oppdra egne barn til ansvarlige medmennesker, og plikt til å jobbe sammen med skolen og lærerne, både forebyggende og når uønskede situasjoner oppstår. Men like viktig er også foresattes mulighet til å gi beskjed og bli tatt på alvor om opplevde mangler ved elevenes skolemiljø. I Opplæringsloven er disse rettighetene tydelig stadfestet, og skolene er pålagt å gjøre de kjent for foresatte og elever. Gode oppfølgingsrutiner av dette regelverket setter oss bedre i stand til å avdekke og håndtere krenkende adferd, og sikrer foreldre og foresattes rettigheter blant annet gjennom at fylkesmannen er klageinstans.

Den årlige elevundersøkelsen viser at vi har høy trivsel i skolene i Kristiansand, og at det er flere elever som oppgir at de ikke mobbes, enn det er i landet for øvrig. Det er bra, men det er ikke godt nok. Selv om pila peker i riktig retning, viser Elevundersøkelsen også at det er variasjon mellom skolene. Det er derfor viktig å ha fokus på å løfte de som skårer lavest, blant annet ved at skolene kan lære av hverandres forebyggende arbeid. Det krever hardt og systematisk arbeid for at den positive utviklingen skal fortsette også de neste årene. Kapittel 9a i Opplæringsloven er elevenes egen arbeidsmiljølov. Den slår fast at ”alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette forplikter kommunen som skoleeier, og stadfester en rettighet som ikke skal være avhengig av verken kommuneøkonomi eller skiftende politisk flertall. Loven blir fulgt opp av et sett med lokale verktøy, både for forebygging og for håndtering. I Kristiansand er det utarbeidet en veileder for hvordan skolene skal innrette seg i arbeidet med å nå målet i elevenes arbeidsmiljølov. Veilederen suppleres av en egen idébank som er samlet på skolenes elektroniske verktøy, It’s Learning. Samtidig er det utviklet et internkontrollsystem som alle skolene skal rapportere på innen utgangen av juni 2012. Men et godt lovverk, en veileder og et kontrollsystem er i seg selv ikke nok. Det skal følges opp og det skal kunne vise til gode resultater. Et av kravene som stilles i dette arbeidet, er at skolene har en egen sosial handlingsplan med mål for det psykososiale miljøet til elevene, en plan for det forebyggende arbeidet og rutiner for å håndtere krenkende adferd. Skolene må dokumentere gjennomføringen av de forebyggende tiltakene og også evaluere virkningen av dem. I tillegg skal skolene ha et bevisst forhold til hvordan de skaffer seg informasjon om elevenes opplevelse av skolemiljøet. Elevundersøkelsen er her et viktig og innarbeidet verktøy. Fra og med høsten 2012 starter kommunen også opp med fagoppfølgingssamtaler med skolene, blant annet for å sikre at det arbeidet som gjøres for å sikre elevenes skolemiljø, er i tråd med de målene vi alltid må jobbe etter.

Forfatter av mobbeboka ”Fordi jeg fortjener det”, Kristin Oudmayer, avsluttet nylig en konferanse om mobbing i regi av Kunnskapsdepartemtet, med følgende ord: ”Alt i alt handler forebygging av mobbing om hvilke holdninger vi voksne legger for dagen – hvordan vi takler uenighet og rommer annerledeshet. Det handler om oss som forbilder – enten det er i klasserommet eller innad i familien.” Oudmayers ord formidler noe av det aller viktigste i arbeidet mot mobbing. Det er aldri barnets ansvar alene – verken å unngå mobbing eller å gjøre noe med mobbingen. Det er vi som voksne – enten vi er foresatte, lærere eller politikere – som må vise ansvar mot mobbing. Lovverket er forhåpentligvis tydelig nok. Jobben er å følge det opp på en god nok måte på hver enkelt skole og for hver enkelt elev. Vi håper og tror at det jobbes bedre og bedre i Kristiansand. Men så lenge elever fremdeles opplever å bli mobbet, så har vi en vei å gå. Om så bare én elev utsettes for mobbing, så vil det alltid være én for mye.

Oppvekststyret i Kristiansand
Mette Fimreite Roth (H)
Eva Kvelland (V)
Else Tellefsen (Ap)
Helene Bjerke Fredheim (Frp)
Irene Solli (KrF)
Kristian Haanes (H)
Isabelle-Louise Aabel (Ap)
Gordon Fuglestad (H)
Frode Fredriksen (Ap)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning, Sosialt ansvar og velferd

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s